تكرار مي‌شوم

در روزمرگي‌هاي زندگي ...

و چقدر پايان ناپذير است

اين تكرار ...

چقدر در سر آرزوي بزرگ شدن را داشتم ...

و حالا

چقدر آرزوي روزهاي گذشته ...

.

.

.

.

احساس مي‌كنم پير شده‌ام ...!